Budapest Főváros Levéltára fond- és állagjegyzéke

 

IX. Testületek (1481-1958)


HU BFL IX.1 A budai, pesti és óbudai céhek és társulások céhleveleinek és szabályzatainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1689-1847
Terjedelem: 1,2 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 342 fájl, 25 mappa. A teljes fond digitalizálva. Belső hálózaton elérhető.
          HU BFL IX.1.a Budai céhlevelek (Állag)
Létrehozás ideje: 1696-1838
Terjedelem: 0,45 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IX.1.b Pesti céhlevelek (Állag)
Létrehozás ideje: 1701-1847
Terjedelem: 0,65 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IX.1.c Óbudai céhlevelek (Állag)
Létrehozás ideje: 1831-1839
Terjedelem: 0,1 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IX.1.d Megszűnt (Állag)
Létrehozás ideje:
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
HU BFL IX.2 A Budai Asztalos Céh, 1872 után Ipartársulat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1694-1884
Terjedelem: 0,24 ifm
Tartalom: Az 1786-1872. évi jegyzőkönyv több részre tagoltan, ezen belül időrendben tartalmazza a mesterfelvételre, remeklésekre, illetékek befizetésére vonatkozó adatokat. Az 1860-ban átmásolt mesterkönyv a mesterek nevét, születési helyét, korát, vallását, a mesterfelvétel, a polgárjog elnyerése és elhalálozásuk időpontját tartalmazza. A vándorlegények kimutatása időrendben a mester és legény nevét és születési helyét adja meg. A szegődtetési és felszabadítási könyv időrendben tartalmazza az inas nevét, személyi adatait, a mester és a kezesek nevét és a felszabadítás idejét. Kiterjed a fiókcéhek irataira is. A segédkönyv a segéd nevét, születési helyét, munkakönyve számát, a mester nevét, a lerótt illeték összegét, a munkakönyv kiállításához alapul szolgáló okmányt, valamint a távozásra vagy szabadulásra vonatkozó adatokat tartalmazza. A céhgyűlésen vezetett pénztárkönyv időrendben bevételi és kiadási tételeket tartalmaz, 1845-től mint főkönyv a negyedévenként beszedett és kiadott összeg elszámolásait. A céhmester pénztárkönyve a céh vezetőjének adott összeget és annak elszámolásait tartalmazza. A céhmester számadáskönyvét a céhgyűlés ellenőrizte. A töredékesen fennmaradt vegyes iratok számadási okmányokból, kérvényekből stb. állnak.
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A budai asztalos céh első ismert céhlevelét I. Lipót adta ki 1695-ben. Mint főcéh, számos fiókcéh felett gyakorolt felügyeletet. Az ipartársulat 1873. január 31-én kapta meg jóváhagyott alapszabályait.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.Digitalizálva: legényszabályzat (1694), 28 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.3 A Budai Bábsütő és Gyertyamártó Céh könyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1719-1859
Terjedelem: 0,08 ifm
Tartalom: A mesterkönyvet 1790-ben kezdték vezetni, a régebbi mesterkönyv bejegyzéseit 1719-től átmásolták. A mester neve, a mesterré válás időpontja és a befizetett díj összege mellett a megjegyzés rovatban esetenként az elhalálozás ideőpontját is feltüntették. A legényszabadító könyvet szintén 1790-ben kezdték vezetni, átmásolva a korábbi bejegyzéseket. A szabadító mester és a tanuló nevét, a szabadítás időpontját, a díj összegét, 1857-1859 között a legény vallását tüntették fel.
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: A céh első kiváltságlevelét III. Károlytól kapta 1719-ben. Ezt Mária Terézia 1779-ben megerősítette. 1834-ig a pesti mesterek is a budai céhhez tartoztak.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.4 A Budai Fésűs Céh segédfelvételi könyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1764-1872
Terjedelem: 0,02 ifm
Szervtörténet: A céh Mária Teréziától kapta kiváltságlevelét 1758-ban
HU BFL IX.5 A Budai Kéményseprő Céh iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1746-1877
Terjedelem: 0,34 ifm
Tartalom: A céhjegyzőkönyvek a céh életének legfontosabb eseményeit rögzítik. Az első kötet az 1770-es évek végéig tartalmazza a mesterfelvételek, inasszabadítások, szegődtetések, illetékbefizetések adatait. 1775-től a kötetben főként számadások találhatók, az egyéb adatokat a többi kötetben rögzítették. A mesterkönyvek a felvétel időrendjében tartalmazzák a felvett mesterek nevét, lakóhelyét, születési helyét és a lerótt illeték összegét. A legénykönyv a szegődtetések és felszabadítások adatait tartalmazza. Az inasok nyilvántartása ABC-rendben tartalmazza az inasok nevét és működési helyét. A vegyes iratokban a céhhez küldött rendeletek, keresztlevelek és tanúsítványok találhatók. Szórványosan az ipartársulat idejéből is tartalmaz iratokat. A reáljogok mutatóját az ipartestület készítette az 1900-as években. A mesterkönyvekből készült másolatokat és kijegyzéseket tartalmaz az egész ország reáljogairól, a helységek betűrendjében.
Szervtörténet: Első kiváltságlevelét 1748-ban kapta, ezt 1819-ben újították meg.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 31 fájl, 2 mappa. Digitalizálva: céhlevelek (1748, 1819). Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.6 A Budai Kőfaragó és Kőműves Céh iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1690-1787
Terjedelem: 0,1 ifm
Tartalom: A szegődtető és felszabadító könyv időrendben tartalmazza az inasok személyi adatait, mesterük nevét, a felvétel, illetve felszabadítás keltét és a fizetett díjakat.
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A céh első kiváltságlevelét 1644-ben kapta, 1695-ben és 1725-ben ezt megújították.
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1725). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.17 fájl, 1 mappa. A belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.7 A Budai Kövező és Cserépfedő Céh, 1874-től Ipartársulat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1885 [1839-]
   Megjegyzés: 1839- (szórvány) 1874-1885
Terjedelem: 0,09 ifm
Tartalom: Az iratok közül csak a céhlevél és az ipartestület pénztárkönyve maradt fenn, amely a hitelesített évi mérlegeket tartalmazza.
Szervtörténet: A budai és pesti kövezők és cserepezők a 19. század elejéig közös céhbe tartoztak. Kiváltságlevelüket 1767-ben kapták. A pestiek 1817-ben, a budaiak 1839-ben kaptak új céhlevelet. A céh 1874-től ipartestületként működött tovább.
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1839). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 16 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.8 A Budai Lakatos Céh könyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1836-1872
Terjedelem: 0,08 ifm
Tartalom: A céh működése során keletkezett, elsősorban pénztári jellegű kötetek.
Szervtörténet: A budai lakatosok az órásokkal közös céhlevelet kaptak 1697-ben. Az órások 1833-ban kiváltak a közös testületből. Az önálló lakatos céh 1836-ban alakult meg, azonban nem kapott kiváltságlevelet.
HU BFL IX.9 A Budai Magyarszabó Céh mesterkönyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1784-1870
Terjedelem: 0,08 ifm
Szervtörténet: A budai magyar szabók 1716-ban a német szabókkal együtt kaptak kiváltságlevelet. 1749-ben kiváltak a közös szervezetből.
HU BFL IX.10 A Budai Németszabó Céh, majd Ipartársulat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1800-1884
Terjedelem: 0,35 ifm
Tartalom: A mesterfelvételi könyv időrendben tartalmazza a mester nevét és a remekléskor fizetett összeget. Az inasnyilvántartás betűrendben tartalmazza az inasok személyi adatait, mesterük nevét, a szegődtetés és felszabadítás időpontját. A pénztárkönyvek időrendben tartalmazzák a bevételi és kiadási tételeket. A céh temetkezési egyletének naplója tartalmazza az egylet alapszabályát, a bevételeket és a kiadásokat.
Szervtörténet: A budai németszabók a magyarszabókkal közösen 1716-ban kapták céhlevelüket III. Károlytól. A magyarszabók 1749-ben váltak ki, a németszabók 1765-ben és 1825-ben újabb céhlevelet kaptak. Az ipartárulat 1874-ben alakult meg.
HU BFL IX.11 A Budai Rézműves Céh iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1701-1856
Terjedelem: 0,05 ifm
Tartalom: A céh iratai közül csak az 1701. évi céhlevél és a céhjegyzőkönyv maradt fenn. Ez utóbbi időrendben tartalmazza a céhgyűlésekről készített bejegyzéseket.
Szervtörténet: A budai rézműves céh első céhlevelét I. Lipót adta ki 1701-ben, 1746-ban Mária Terézia megújította kiváltságait.
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1701). Az iratra leadott kérések teljesítése digitális másolattal történik. 16 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.12 A Budai Tímár Céh iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1695-1868
Terjedelem: 0,22 ifm
Tartalom: A céh iratai közül csak a kiváltságlevelek és az inasokra vonatkozó nyilvántartások maradtak fenn. Az inasszegődtetési könyvek az inas nevét és születési helyét tartalmazzák. A felszabadító könyvek a szabadító mester nevét, működési helyét, a szabaduló legény nevét és születési helyét adják meg. A kötetek tartalmazzák a fiókcéhek tagságának adatait is.
Szervtörténet: A budai tímár céh mint az egész újszerzeményi terület főcéhe első ismert kiváltságlevelét I. Lipóttól kapta 1695-ben. 1821-ben már csak mint a budai mesterek céhe kapott új céhlevelet I. Ferenctől.
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1695, 1821). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 25 fájl, 2 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.13 A Pesti Ács Céh iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1850-1873
Terjedelem: 0,02 ifm
Tartalom: A töredékes fond főként szolgálati bizonyítványokat, felszabadító leveleket tartalmaz.
Szervtörténet: A céh első kiváltságlevelét 1695-ben I. Lipóttól, a másodikat 1767-ben Mária Teréziától nyerte.
HU BFL IX.14 A Pesti Arany-, Ezüstműves és Óratokkészítő Céh, 1873-tól Budapesti Aranyműves Testület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1761-1892
Terjedelem: 0,14 ifm
Tartalom: A jegyzőkönyv az ipartársulattá alakulás, majd az ipartársulati közgyűlések és választmányi ülések tárgyait tartalmazza időrendben. A mesterkönyvet 1854-ben kezdték, ekkor a régi mesterkönyvből átmásolták a korábban felvett, még életben lévő mesterek adatait. A kötet a felvétel időrendjében adja meg a mester nevét, a felvétel időpontját és a mesterjogi díj összegét.
Szervtörténet: A pesti aranyművesek 1760-ban kapták első céhlevelüket Mária Teréziától. A 18. sz. utolsó évtizedében egyesültek az ezüstművesekkel és óratokkészítőkkel. 1803-ig hozzájuk tartoztak az óratokkészítők is. 1872-ben alakult meg a Budapesti Aranyműves Testület.
HU BFL IX.15 A Pesti Asztalos Céh, 1873-tól Ipartársulat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1784-1889
Terjedelem: 1 ifm
Tartalom: A jegyzőkönyvek időrendben tartalmazzák a céhgyűlések, illetve ipartársulati taggyűlések és választmányi gyűlések üléseit. A céhgyűlési jegyzőkönyvekben az egyes tárgyak ülésenként újrakezdődő folyószámokkal vannak jelölve. A mesterkönyvek a felvétel időrendjében tartalmazzák az új mesterek nevét és elhalálozásuk időpontját. A köteteket 1834-ben és 1855-ben másolták át. A mesterjogért jelentkezők nyilvántartása az egész köteten átfutó sorszámok rendjében, időrendben tartalmazza a negyedévi céhgyűléseken mesteri jogra jelentkezők nevét és a döntést. A tagdíjak nyilvántartása időrendben tartalmazza a mesterek nevét és a negyedévi befizetés, illetve hátralék összegét. A szegődtető és felszabadítási könyvek közül az 1784-1831-es évekre vonatkozó kötet a szegődtetések időrendjében tartalmazza az inas és a szegődtető mester nevét, valamint a felszabadítás dátumát. Az 1844-1855-ös éveket felölelő kötet időrendben (negyedévenként újrakezdődő sorszámok rendjében) adja meg a felszabadító mesterek nevét. Az 1854-58. évi kötet betűrendben, ezen belül időrendben adja meg az inasok nevét, születési helyét, mesterét, tanulóidejét és a felszabadulás idejét. A tanulók szegődési és felszabadítási díjainak naplója időrendben adja meg a tanulók nevét és a szegődtetési, illetve felszabadítási díjak összegét. A legények után fizetendő díjak nyilvántartása időrendben tartalmazza a munkaadók nevét, és a befizetett díj összegét. Az utasító könyv a munkába állás időrendjében adja meg a legények nevét, születési helyét és a mester nevét. A remekfeladási jegyzőkönyv időrendben adja meg a remekkészítő nevét, a remekdarab megnevezését, készítésével kapcsolatos előírásokat, a vizsgáló mester nevét és a remek elfogadását. A főkönyv a céh, majd ipartársulat évenként ellenőrzött pénztári számadásait tartalmazza. A pénztárkönyvek külön-külön időrendben tartalmazzák a kiadási és bevételi tételeket. Az özvegyi alap számadáskönyve időrendben tartalmazza a bevételi és kiadási tételeket. A kötet elején megtalálható az alapszabály és a tisztviselők névsora. Az iratanyag töredékes, főként keresztlevelekből, bizonyítványokból, igazolásokból, tanulólevelekből áll.
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A pesti asztalos céh első kiváltságlevelét I. Lipót adta ki 1696-ban, kiváltságait 1824-ben megújították. A céh főcéh volt.
HU BFL IX.16 A Pesti Bádogos Céh, 1872 után Ipartársulat mesterkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1766-1880
Terjedelem: 0,05 ifm
Tartalom: A mesterkönyvek a felvételek időrendjében tartalmazzák a mesterek nevét, műgödési helyét és a lerótt jogdíj összegét. A második kötetben a mesterek sorszámot kaptak, és e sorszámok rendjében tartották nyilván a befizetett tagsági díjat, a legények után fizetett díjat stb. Mindkét mesterkönyv felöleli a fiókcéhek tagjait is.
Szervtörténet: A céh első céhlevelét 1767-ben Mária Teréziától, a másodikat 1824-ben I. Ferenctől kapta. A pesti céh főcéh volt. Az ipartársulat alapszabályait 1872 szeptemberében hagyták jóvá.
HU BFL IX.17 A Budapesti Cserépfedő Ipartársulat nyilvántartókönyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1892
   Megjegyzés: 1874-1880 1890-1892
Terjedelem: 0,01 ifm
Tartalom: A kötet a pesti ipartársulat tisztségviselőinek, mestereinek, felszabadított legényeinek és felvett inasainak névsorát tartalmazza, a lefizetett díjak feltüntetésével. 1890 és 1892 között az ipartestület a kötet üres lapjait a különféle vétségek miatt alkalmazni nem kívánt legények nyilvántartására kezdte használni, a betűrendes nyilvántartóban azonban csak néhány adat található.
Szervtörténet: A pesti cserépfedő ipartársulat (Pester Ziegeldecker Genossenschaft) 1874. november 15-én alakult meg önálló társulatként. A társulat hivatalos neve: Budapesti Cserépfedő Ipartársulat, de a nyilvántartókönyv használatának éveiben külön pesti és külön budai társulat működött.
HU BFL IX.18 A Pesti Esztergályos Céh bevételi és kiadási könyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1843-1871
Terjedelem: 0,02 ifm
Szervtörténet: A pesti esztergályosok eredetileg a budai esztergályos céhhez tartoztak, amely 1717-ben kapta céhlevelét III. Károlytól. 1770-ben kérelmezték először kiválásukat és önálló céh alakítását. 1779-ben a Mária Teréziától nyert céhlevél alapján megalakult az önálló céh. A céhlevelet 1839-ben megújították.
HU BFL IX.19 A Pesti Fésüs Céh, majd Ipartársulat könyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1815-1916
   Megjegyzés: 1815-1889
Terjedelem: 0,5 ifm
Tartalom: A Tagdíjnyilvántartás a mesterek sorrendjében, ezen belül időrendben tartalmazza a negyedévi befizetések összegét. A Pénztári napló külön lapokon, időrendben tünteti fel a bevételi és kiadási tételeket. A kötetben a budapesti IV-X. ker. szűcs és sapkás, kalapos, kötélgyártó, kelme és fonálfestő, kötőszövő, fésüs, hangszerkészítő, szappanos és gyertyamártó, tajték- és pipafaragó ipartestület pénztári naplóját is vezették 1893-1916 között.
Szervtörténet: A céh a budai fésüs céhből vált ki, első kiváltságlevelét I. Ferenctől kapta 1815-ben.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1815). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 12 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.20 A Pesti Gombkötő Céh iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1755-1868
Terjedelem: 0,01 ifm
Tartalom: Az iratok elsősorban pesti tanácsülési határozatok kivonatai.
Szervtörténet: A pesti gombkötőmesterek a 18. században két céhbe tömörültek: a német gombkötők 1754-ben, a magyar gombkötők 1760-ban nyerték céhlevelüket Mária Teréziától.
HU BFL IX.21 A Pesti Kádár Céh, 1872-től Ipartársulat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1839-1883 [1696-]
   Megjegyzés: 1696- (szórvány) 1839-1883
Terjedelem: 0,09 ifm
Tartalom: Csak a céh inasnyilvántartása, legényszabályzata és egyik pénztárkönyve került a levéltár őrizetébe, a többi irat a Budapesti Történeti Múzeumban található. Az inasfelvételi könyv 1848. június 22-ig időrendben tartalmazza a szegődtetéseket. 1848. október 29. és 1875. május 27. között a következő adatokat közli: dátum, az inas neve, születési helye, az elszegődés ideje, a tanítómester, a mester és a legények neve, annak megjelölése, hogy ki ruházza az inast. 1858-tól feltünteti a mester működési helyét is. A felszabadítási könyv időrendben tartalmazzák a tanulóidőre vonatkozó adatokat (dátum, inas és mester neve, tanulási idő, születési hely, kor, vallás, a felszabadulás ideje). A nyilvántartás a fiókcéhek tagjaira is kiterjed. A pénztárkönyv időrendben tartalmazza a kiadási és bevételi tételeket.
Szervtörténet: A pesti kádár céh első céhlevelét 1695-ben I. Lipóttól kapta. Kiváltságait Mária Terézia 1766-ban megerősítette és I. Ferenc 1817-ben megújította. A könyvekből kitűnően a pesti céh főcéh volt. 1872-ben ipartársulattá alakult.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
Másolatok: Digitalizálva: legényszabályzat (1696). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 10 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.22 A Pesti Kalapos Céh iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1782-1872
Terjedelem: 0,1 ifm
Tartalom: A mesterkönyvet feltehetően 1815-ben kezdték vezetni, de az elejére beírták a régebben felvett, még élő mesterek adatait is. A kötet a felvételek időrendjében tartalmazza a mester nevét, a felvétel idejét (az 1850-es években születési helyét, korát és vallását is), a lerótt illetékek és díjak összegét. Helyenként az elhalálozást és az elköltözést is feltüntették. A Tagdíjnyilvántartás időrendben tartalmazza a mesterek nevét, a felvétel idejét ésa kirótt, illetve beszedett díjak összegét. A kötet végére jegyezték fel az 1845 és 1851 között itt járt vándorlegények nevét és származási helyét. A céh számadási iratainak töredéke főként a legények kórházi ápolásával kapcsolatos kimutatásokból, utalványokból és nyugtákból áll. Időrendben vannak elhelyezve.
Szervtörténet: A pesti kalapos céh első kiváltságlevelét III. Károlytól kapta 1715-ben. 1737-ben a magyar kalaposok kiváltak, és a III. Károly által kiadott kiváltságlevél alapján önálló céhet alapítottak. A német kalaposok 1815-ig a budai német kalapos céhhez tartoztak. Ebben az évben Ferdinánd új céhlevelet adott a pesti kalaposok részére. A céh 1846-ban három pesti magyar kalapost is inkorporált. Az iratanyag az 1815-ben alakult céh irataiból áll.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.23 A Pesti Kalapos Ipartársulat könyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1884
Terjedelem: 0,05 ifm
Tartalom: A névjegyzék a beiratás sorrendjében tartalmazza a mesterek nevét, korát, születési helyét, az iparjegy keltét, a beiratás keltét, az üzlet székhelyét, a befizetési tételeket/összegeket. A főkönyv időrendben vezetett pénztári napló a kiadásokról és bevételekről. A kötetet a pesti kalapossegédek segélypénztári alapja, majd a budapesti IV-X. kerületi vegyes ipartestület betegsegélyező pénztára 1889 és 1893 között pénztári naplónak használta.
Szervtörténet: A pesti kalapos ipartársulat 1873-1889 között működött, alapító tagjai régi céhmesterek voltak.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.24 A Pesti Polgári Kávéfőző Társaság (Kávés Testület), 1872-től Pesti Kávés Ipartársulat, 1875-től Budapesti Kávés Ipartársulat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1835-1922
Terjedelem: 3,58 ifm
HU BFL IX.25 A Pesti Kovács Céh, 1874-től Budapesti Kovács Ipartársulat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1852-1923
   Megjegyzés: 1852-1885 1920-1923
Terjedelem: 0,05 ifm
Tartalom: A segédek könyve a segéd nevét, a dátumot és a munkaadó nevét tartalmazza. A kötetet a mesterek nyers betűrendjében vezették. A pénztárkönyv időrendben, külön lapokon tartalmazza a bevételi és kiadási tételeket. A pénztárkönyvet az ipartestület 1920-1923 között szénpénztárkönyvnek használta.
Szervtörténet: A pesti kovácsmesterek a kerékgyártókkal közös céhként 1695-ben kapták első céhlevelüket I. Lipóttól. Kiváltságaikat Mária Terézia 1766-ban megerősítette. A kovácsmesterek 1832-ben önálló céhet alapítottak. A budai és pesti mesterek közös testülete, a Budapesti Kovács Ipartársulat 1874-ben erősíttette meg alapszabályait.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.26 A Pesti Köszörűs Céh pénztári naplója (Fond)
Létrehozás ideje: 1830-1835
Terjedelem: 0,01 ifm
Tartalom: A céh iratai közül csak pénztári naplója maradt meg, amely külön részekben, időrendben tartalmazza a bevételi és kiadási tételeket.
Szervtörténet: A pesti köszörűs céh első ismert céhlevelét I. Ferenctől nyerte 1830-ban.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.27 A Pesti Lakatos, Sarkantyús és Puskaműves Céh, 1872-től Budapesti Lakatos Iparegylet (Ipartársulat) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1710-1888
Terjedelem: 0,38 ifm
Tartalom: 1. A jegyzőkönyv időrendben tartalmazza a céh gyűléseiről készített feljegyzéseket. A kötet második része, a céh pénztárkönyve 1850. február 17 - 1873. július 6-ig tartalmazza időrendben a bevételeket és kiadásokat. 2. Az iparegylet közgyűlési és választmányi jegyzőkönyvei évenként külön borítékban vannak elhelyezve. 3. A mesterkönyv betűrendben, ezen belül időrendben tartalmazza a céhbe felvett mesterek nevét, a remek elkészítésének és a díj lefizetésének adatait. 4. A tagdíj-nyilvántartás évenként újrakezdődő sorszámok rendjében tartalmazza a mester nevét, a befizetett és a hátralékos összegeket. (Melléklete, a céh névjegyzéke 1868-69-ből a 10. dossziéban található.) 5-7. A szegődtetési és felszabadítási könyvek első kötetét 1719-1720-ban céhjegyzőkönyvnek, 1716-1815 között pedig mesterkönyvnek használták. A kötet második része 1710-1776 között az inasok szegődtetési, 1713-1776 között szabadítási adatait tartalmazza. A második kötet az 1776-1850 közötti szegődtetési, illetve az 1776-1855 közötti szabadulási adatokat tartalmazza. A harmadik kötet 1850-1874 között az inasok betűrendjében tartalmazza a szegődtetések adatait. Mindhárom kötet kiterjed a fiókcéhek adataira is. 8. A segédnyilvántartás a régi és új munkakönyv számát, a mester nevét és lakáscímét tartalmazza. 9. A pénztári napló időrendben tartalmazza a bevételi és kiadási tételeket.
Szervtörténet: A pesti német lakatosmesterek a nagyórásokkal és a puskaművesekkel együtt 1701-ben kapták első céhlevelüket I. Lipóttól. A céh neve ekkor: Német lakatos, órás, puskaműves céh. 1768-ban a magyar lakatosok és sarkantyúsok is kiváltságlevelet nyertek Mária Teréziától. 1815-ben a két lakatos céh (főhatósági engedély nélkül) egyesült, és a sarkantyúsok továbbra is hozzájuk tartoztak. 1835-ben a nagyórakészítők kiváltak, a kisórakészítőkkel közös órás céhet alkottak, a sarkantyús és puskaműves mesterek pedig az egyesült lakatos céhbe iratkoztak. Az 1840-es évektől a céhbe tartoztak a ráspó- és reszelőkészítők is. 1847-ben mint lakatos, sarkantyús és puskaműves céh új kiváltságlevelet kapott. A céh főcéh volt. 1872-ben alakult meg a pesti lakatos ipartársulat, amely 1873 után budapesti lakatos iparegylet néven működött.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.28 A Pesti Németszabó Céh, 1872-től Pesti Egyesült Férfi- és Nőruha-készítő Társulat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1720-1887
Terjedelem: 0,72 ifm
Tartalom: 1. A kötet időrendben tartalmazza a jegyzőkönyveket. 2-4.A mesterkönyvek a felvétel időrendjében tartalmazzák a mesterek nevét, az 1760-as évektől születési helyét, korát, vallását, a polgárjog elnyerésének vagy átruházásának adatait. A nyilvántartásban néhány vidéki fiókcéh tagjai is szerepelnek. 5. A kötet a céh szabályzatát, majd időrendben a mesterek nevét tartalmazza. 6. A mestervizsgák könyve időrendben tartalmazza a mester nevét, személyi adatait, a remek leírását és a bizottság határozatát. 7-9. A szegődési könyvek a szegődtetések időrendjében tartalmazzák az inas nevét, születési helyét, korát, vallását, a mester nevét, a tanulóidőt, a szabadulás keltét. Az egyes szegődtetési bejegyzések után későbbi bejegyzések találhatók a keresztlevél, tanulólevél kiadásáról stb. A nyilvántartásban néhány vidéki mester is szerepel. 10. A névlajstrom a mesterek belépésének rendjében tartalmazza a mester nevét, a belépés dátumát, a belépési díj és a tagdíj lerovását. 11. A névmutató betűrendben adja meg az ipartársulat tagjainak nevét, lakáscímét, a névlajstrombeli folyószámát. 12-14. A pénztárkönyvek időrendben tartalmazzák a bevételi és kiadási tételeket. 15-16. A kötetek időrendben tartalmazzák a nevet és összeget. 17. Az iratok a céh anyagi természetű okmányait, székházépítési tervét és levelezésének töredékét tartalmazzák.
Szervtörténet: A pesti németszabók eredetileg a magyarszabókkal és szűrszabókkal közös céhbe tömörültek. Első céhlevelüket I. Lipóttól nyerték 1694-ben. Az 1770-es években a két mesterség képviselői szétváltak, a magyarszabók 1775-ben, a németszabók 1778-ban kaptak új céhlevelet Mária Teréziától. A németszabók kiváltságait 1824-ben újból megerősítették. A céh feltehetően főcéh volt.
HU BFL IX.29 A Pesti Óraműves Céh mesterkönyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1761-1858
Terjedelem: 0,02 ifm
Tartalom: A mesterkönyv első része a kisórakészítők mesterfelvételeit rögzíti. A céh alakulásakor az arany-, ezüstműves és óratokkészítő mesterkönyvből kiírták az 1761-1802 közt felvett mesterek adatait, majd 1803-tól 1834 ig bejegyezték az új mesterfelvételeket. A bejegyzések a mester nevét, a felvétel időpontját és a mesterjogdíj összegét tartalmazzák, kiterjednej a fiókcéhek tagjaira is. 1835-ben, amikor a nagyórakészítőkkel egyesültek, átmásolták az 1750-1833 között felvett nagyórakészítők nevét, és folytatták a korábbival azonos tartalmú bejegyzéseket.
Szervtörténet: A pesti kisórakészítő mesterek eredetileg az arany-, ezüstműves és óratokkészítő céhhez tartoztak. 1803-ban alakítottak külön testületet, amely - a mesterkönyv bejegyzései alapján - az ország kisórakészítőinek főcéhe volt. 1835-ben csatlakoztak hozzájuk az eredetileg a lakatos, sarkantyús és puskaműves céh keretébe tartozó nagyórakészítők is, és az 1835-ben I. Ferdinánd által kiadott céhlevél alapján önálló órás céhet alakítottak.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.30 A Pesti Rézműves Céh, 1876-tól Pesti Rézműves Ipartársulat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1703-1885
Terjedelem: 0,23 ifm
Tartalom: A mesterkönyvbe a felvétel időrendjében vezették be a mesterek nevét és azt, hogy milyen remeket készítettek. A szegődtetési és felszabadítási könyv első részébe 1862. június 17. és 1872. december 26. között a szegődtetéseket, a második részbe 1870. április 18. és 1876. október 7. között a felszabadításokat vezették be. 1877. január 8-tól a kötetben található a budapesti rézműves, gyárnok ipartársulat névsora is. A tagdíjnyilvántartás időrendben tartalmazza a rézműves mesterek nevét és a befizetett díj összegét. A pénztári napló időrendben adja meg a bevételi és kiadási tételeket. A vegyes iratok között rendeletek, átiratok, szabaduló levelek, kérvények, valamint az ipartársulat 1877-1885 közötti jegyzőkönyvei találhatók.
Szervtörténet: A pesti rézműves céh első kiváltságlevelét 1780-ban kapta. Később a pesti rézművesek egy ideig a budai céhhez tartoztak, majd 1843-ban új céhlevelük alapján újból önálló céhet alkottak. Az ipartársulat 1876-ban alakult meg, újból egyesítve a pesti és budai mestereket.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1843). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 16 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.31 A Pesti Sárgarézműves Céh mesterkönyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1825-1865
Terjedelem: 0,01 ifm
Tartalom: A kötet a mesterek felvételének időrendjében adja meg a mester nevét, születési helyét, a remek elkészítésének és a céhbe való felvételnek az időpontját.
Szervtörténet: A pesti sárgarézművesek első ismert céhlevelüket 1815-ben kapták. A mesterkönyv adatai alapján a céh főcéh volt.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.32 A Pesti, majd Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1859-1928
   Megjegyzés: 1860-1928
Terjedelem: 4,76 ifm
Szervtörténet: A Genossenschaft der Pester Hoteliers, Einkehrwirte, Gastgeber, Wein- und Bierschänker 185--ben alakult. 1873-ban az ipartörvény értelmében újjáalakult, és mint ipartársulat működött tovább Budapester Hoteliers-, Gast- und Schankwirte Genossenschaft néven. 1921-ben megalakult a Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestülete, amely az 1921. évi ipartársulati közgyűlésnek a beolvadást kimondó határozata folytán az utóbbi vagyonát átvette, de ügyvitelében mint külön keretet még évekig fenntartotta az ipartársulatot.
          HU BFL IX.32.a A Pesti Szállodás, Vendéglős és Kocsmáros Testület iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1859-1868
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL IX.32.b Az ipartársulat közgyűlési és választmányi üléseinek jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1920
Terjedelem: 0,23 ifm
          HU BFL IX.32.c Az ipartársulat ügyviteli iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1893-1920
Terjedelem: 1,7 ifm
          HU BFL IX.32.d Az ipartársulat tagnyilvántartói (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1920
Terjedelem: 0,23 ifm
          HU BFL IX.32.e Az ipartársulat számadási iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1928
Terjedelem: 1,71 ifm
          HU BFL IX.32.f Az ipartársulati helyközvetítő iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1918
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL IX.32.g Az ipartársulat temetkezési egyesületének iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1883-1914
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL IX.33 A Pesti Szappanos Céh szegődtetési és felszabadítási könyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1845-1863
Terjedelem: 0,03 ifm
Tartalom: A kötet a céhgyűlések időrendjében tartalmazza a felvett vagy felszabadított inas nevét, születési helyét, vallását, a tanulóidő tartamát, az ajánló polgárok nevét és a lefizetett díj összegét.
Szervtörténet: A céh első kiváltáságát I. Lipóttól nyerte 1696-ban. Kiváltságát 1744-ben és 1825-ben megerősítették.
HU BFL IX.34 A Pesti Szűcs Céh, 1872-től Ipartársulat könyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1696-1933
Terjedelem: 0,1 ifm
Tartalom: A mesterkönyv 1851-ig eredeti bejegyzéseket tartalmaz: a felvett mester nevét, születési helyét, a felvétel időpontját rögzítették benne. 1898-ban az ipartestület határozatot hozozz a más kötetekben vezetett mesterfelvételek, szegődtetések és szabadítások a kötetbe való átmásolásáról. Így a kötet további része az 1851-1874. évi mesterfelvételek, segédfelvételek és szegődtetések adatainak hitelesített másolatát is tartalmazza. A kötetbe vezették be az ipartestület jegyzőkönyveit is 1872-1889. között. A kötetben találhatók még az 1883. és 1888. évi számadások is. 1930 és 1933 között emlékkönyvnek használták, képeket, újságcikkeket ragasztottak bele. A szegődtetési és felszabadítási könyv első fele a szegődtetéseket, második fele a felszabadításokat tartalmazza. Az inas nevét, születési helyét és évét, vallását, a mester nevét és a lefizetett díj összegét jegyezték fel.
Szervtörténet: A céh első kiváltságlevelét 1696-ban kapta. Ezt 1778-ban és 1824-ben megújították. Az ipartársulat 1873-ban alakult meg.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
Másolatok: Digitalizálva: legényszabályzat (1732). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 6 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.35 A Pesti Üveges Céh iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1749-1868
Terjedelem: 0,33 ifm
Tartalom: A pénztári naplók időrendben tartalmazzák a bevételi és kiadási tételeket. Az iratok között található az 1757. évi céhlevél másolata.
Szervtörténet: A Pesti Üveges Céh első kiváltságlevelét Mária Teréziától kapta 1757-ben. Kiváltásgait 1826-ban megújították.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.36 Az Óbudai Egyesült Tímár és Szűcs céh iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1833-1868
Terjedelem: 0,09 ifm
Tartalom: A Mesterkönyv a felvételek időrendjében tartalmazza a mester nevét, a remeklést és a lefizetett díjakat.
Szervtörténet: A céh 1833-ban kapta céhlevelét I. Ferenctől.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1833). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 16 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.37 A Budai és Pesti Késes Céh iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1754-1868
Terjedelem: 0,08 ifm
Tartalom: A szegődtető és felszabadítási könyv kötetének első fele tartalmazza a szegődtetéseket. Időrendben adja meg az inas nevét, a szegődtető mester nevét és a tanulóidőt. A kötet második fele ugyancsak időrendben a felszabadított segédek adatait és az általuk fizetett illetéket tartalmazza. A pénztárkönyv 1789-től 1815-ig tartalmazza a céh bevételeit, 1834-1858 között a mesterek neve szerint adja meg az egyes befizetéseket, és 1837-1858 között a céh évi számadásait is tartalmazza. A nyilvántartások kiterjednek a fiókcéhek tagjaira is.
Szervtörténet: Első céhlevelét Mária Teréziától nyerte 1754-ben. A céh főcéh volt.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1754). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 8 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.38 A Budai és Pesti Kútcsináló Céh könyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1852-1862
Terjedelem: 0,07 ifm
Tartalom: A segédek könyve a felszabadulások sorrendjében tartalmazza a szabaduló legény nevét, születési helyét, vallását, a szabadító mester nevét és működési helyét. A tanítványok könyve a szegődtetések időrendjében tartalmazza a szegődtető mester nevét, korát, vallását, a szegődtető mester nevét, működési helyét, valamint a lefizetett illeték összegét. A pénztárkönyvek időrendben, 1854-1859 között mesterenként külön lapon tartalmazzák a bevételi és kiadási összegeket.
Szervtörténet: A kútcsináló testület 1851-ben alakult, alapszabályait a oesti kerületi kormányzóság hagyta jóvá.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.39 A Pesti Hentes Céh és a Budai Hentes Céh, 1876-tól Budapesti Duna-Jobbparti Hentes Ipartársulat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1797-1878
Terjedelem: 0,7 ifm
Szervtörténet: A budai hentesmesterek 1818-ban a budai tanács által jóváhagyott artikulusok alapján alapították meg önálló céhüket. 1830-ban I. Ferenctől kaptak céhlevelet. A pesti hentes céh a mészárosoktól különválva az I. Ferenctől 1825-ben nyert céhlevél alapján kezdte meg működését. 1872 után a budai és pesti céh külön-külön ipartársulattá alakult, a levéltárban őrzött iratok között azonban csak a budai ipartársulat (Budapesti Duna Jobbparti Hentes Ipartársulat) iratai maradtak fenn.
          HU BFL IX.39.a Budai és pesti céhiratok, budai ipartársulati iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1797-1878
Terjedelem: 0,44 ifm
Tartalom: A budai é spesti céh, illetve ipartársulat működése idején létrejött iratok: kiváltaságlevelek másolata, céhgyűlési jegyzőkönyvek, mesterkönyvek, szegődtető és felszabadító könyvek, tanácsi határozatok, keresztlevelek, iparjogkérelmek, céhszámadások, piaci kérdések stb.
Szervtörténet: A budai hentesmesterek 1818-ban a budai tanács által jóváhagyott artikulusok alapján alapították meg önálló céhüket. 1830-ban I. Ferenctől kaptak céhlevelet. A pesti hentes céh a mészárosoktól különválva az I. Ferenctől 1825-ben nyert céhlevél alapján kezdte meg működését. 1872 után a budai és pesti céh külön-külön ipartársulattá alakult, a levéltárban őrzött iratok között azonban csak a budai ipartársulat (Budapesti Duna Jobbparti Hentes Ipartársulat) iratai maradtak fenn.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
          HU BFL IX.39.b A budai céh iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1818-1871
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: A mesterjegyzék a felvétel időrendjében tartalmazza a mesterek nevét, születési helyét, a bejegyzés keltét. A vidék mesterkönyv a nevet, születési helyet, a bekebelezés idejét, a lerótt illeték összegét tartalmazza. A szegődtetési és felszabadítási könyv időrendben adja meg a felfogadott inas nevét, születési helyét, életkorát, a mester nevét és a felszabadulás időpontját.
Szervtörténet: A budai hentesmesterek 1818-ban a budai tanács által jóváhagyott artikulusok alapján alapították meg önálló céhüket. 1830-ban I. Ferenctől kaptak céhlevelet. A pesti hentes céh a mészárosoktól különválva az I. Ferenctől 1825-ben nyert céhlevél alapján kezdte meg működését. 1872 után a budai és pesti céh külön-külön ipartársulattá alakult, a levéltárban őrzött iratok között azonban csak a budai ipartársulat (Budapesti Duna Jobbparti Hentes Ipartársulat) iratai maradtak fenn.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1830). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.16 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
          HU BFL IX.39.c A pesti céh iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1825-1854
Terjedelem: 0,14 ifm
Tartalom: A céhjegyzőkönyv időrendben tartalmazza a bejegyzéseket. Az első kötet mesterkönyv időrendben, a második a mesterek ABC-rendjében tartalmazza az új céhtagok személyi adatait.
Szervtörténet: A budai hentesmesterek 1818-ban a budai tanács által jóváhagyott artikulusok alapján alapították meg önálló céhüket. 1830-ban I. Ferenctől kaptak céhlevelet. A pesti hentes céh a mészárosoktól különválva az I. Ferenctől 1825-ben nyert céhlevél alapján kezdte meg működését. 1872 után a budai és pesti céh külön-külön ipartársulattá alakult, a levéltárban őrzött iratok között azonban csak a budai ipartársulat (Budapesti Duna Jobbparti Hentes Ipartársulat) iratai maradtak fenn.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1830). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.16 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.40 A Pesti Mészáros Céh és a Budai Mészáros Céh, 1872-től a Budapest I-III. kerület és vidékének Mészáros Ipartársulata iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1481-1887
Terjedelem: 1,6 ifm
Szervtörténet: A budai mészárosmesterek már a 15. században céhkeretek között működtek. Zsigmond egy 1420. évi oklevele confraternitas néven említi a testületet. Első ismert kiváltságlevelük szövege a budai tanács által 1481-ben kiadott átiratban maradt fenn. Kiváltságaikat 1484-ben Mátyás is megerősítette- A pesti mészáros céh középkori önálló létéről nem maradtak fenn adatok. Feltehetően a budai céh keretein belül működtek, legalábbis erre utal, hogy 1695-ben három pesti mészárosmester járt küldöttségben az érsekújvári céh elöljáróinál, és kérték el tőlük átvétel céljából 1652-ben III. Ferdinándtól nyert céhlevelüket, s ennek másolatát 1695-ben a budai ládában helyezték el. 1696. július 11-én a pesti mészáros céh mint Pest-Pilis-Solt megyék főcéhe és a budaitól független céh nyert kiváltságlevelet I. Lipóttól. 1696. augusztus 12-én viszont a budai céh mint az egész ország főcéhe kapott céhlevelet. A pestiek céhlevelét I. Ferenc 1825-ben, a budaiakét 1827-ben újította meg. 1872-ben a budai és pesti céh külön-külön ipartársulattá alakult, a gyűjteménybe azonban csak a Budapesti I-III. kerület és vidékének mészáros ipartársulata néven működő budai társulat iratai kerültek.
          HU BFL IX.40.a Budai és pesti céhiratok, budai ipartársulati iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1689-1887
Terjedelem: 0,45 ifm
          HU BFL IX.40.b A budai céh iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1481-1827
Terjedelem: 0,22 ifm
Másolatok: Digitalizálva: érsekújvári céh szabályzata (1657), budai mészáros céh kiváltságlevele (1697), budai céhlevél (1827). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.41 fájl, 3 mappa. Belső hálózaton elérhető.
          HU BFL IX.40.c A pesti céh iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1696-1872
Terjedelem: 0,71 ifm
Másolatok: Digitalizálva: céhlevél (1825). Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.16 fájl, 1 mappa. Belső hálózaton elérhető.
          HU BFL IX.40.d A Budapest I-III. kerület és Vidékének Mészáros Ipartársulata iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1887
Terjedelem: 0,22 ifm
HU BFL IX.41 Vegyes budai és pesti céh- és ipartársulati iratok gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1714-1906
Terjedelem: 0,28 ifm
Másolatok: Digitalizálva:vegyes céhiratok (1/1-16., 2/1-6., 3/1-4., 4/1-5.,5-6., 7/1-8., 8/1-13., 9/1-10.) Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 506 fájl, 71 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IX.42 A Pesti Alkusz Testület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1856-1865
Terjedelem: 0,14 ifm
Tartalom: Az iratanyag töredékes, a testület egyes jegyzőkönyveit, ügyviteli iratait és nyugtáit tartalmazza.
Szervtörténet: A pesti alkusz testület (Gremium der beeideten Waaren und Wechsel-Sensale, Sensalen Gremium) statutumait 1856-ban hagyta jóvá a Helytartótanács.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.43 A Pesti Polgári Kereskedelmi Testület könyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1717-1879
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL IX.44 A Pesti Nagykereskedelmi Testület könyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1846-1898
Terjedelem: 0,1 ifm
Szervtörténet: A testület 1845-ben alakult. 1898-ban összeolvadt a Pesti Polgári Kereskedelmi Testülettel.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.45 A Budapesti Kereskedelmi Testület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1899-1948
Terjedelem: 0,14 ifm
Tartalom: Az iratanyag a VI. Andrássy út 12. alatti társulati székház megszerzésére, helyiségeinek bérbeadására vonatkozó szerződéseket, valamint az 1946-1948. évekre vonatkozó számadásmellékleteket tartalmazza. Az iratok mellett található az egyesülést végrehajtó 1899. április 18-i bizottsági ülés jegyzőkönyve is.
Szervtörténet: A Budapesti Kereskedelmi Tstület 1898-ban alakult a Pesti Polgári Kereskedelmi Testület és a Budapesti Nagykereskedők és Nagyiparosok Társulata egyesüléséből.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.46 A Budapest Fővárosi Kéményseprő Ipartársulat segédkönyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1880
Terjedelem: 0,02 ifm
Tartalom: A kötet külön lapokon tartalmazza a segédek nevét, az évente befizetett tagdíjat és az egyenleget.
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az ipartársulat alapszabályait a minisztérium 1873-ban hagyta jóvá.
Hozzáférés és használat: Kutathatóság: Szabadon kutatható
HU BFL IX.47 A Budapesti Kocsigyártó Ipartársulat tanoncszabadító könyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1878-1884
Terjedelem: 0,02 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: A testület 1878-ban vált ki az egyesült budapesti nyereg-, kocsi- és szíjgyártó ipartársulattól. 1884-ben a kovács-kocsigyártó ipartestületbe olvadt.
HU BFL IX.48 A Budapesti I-III. kerületi Szállodások, Vendéglősök, Bor- és Sörmérők Ipartársulatának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1883-1920
Terjedelem: 0,65 ifm
Szervtörténet: Az ipartársulat a budai szállodások egyesületéből alakult meg az ipartörvény rendelkezése értelmében. 1920-ban beolvadt a Budapesti Szállodások stb. ipartársulatba.
HU BFL IX.211 A Budapesti Arany- és Ezüstművesek, Ékszerészek, Aranyverők és Ötvösök (1931-ig Budapesti Arany- és Ezüstműves, Ékszerész, Aranyverő és Óratokkészítő Ipartestület) Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 4,66 ifm
          HU BFL IX.211.a Közgyűlési, elöljárósági és békéltető bizottsági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1947
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL IX.211.b Iktatott iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1888-1949
Terjedelem: 1,14 ifm
          HU BFL IX.211.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 2,22 ifm
          HU BFL IX.211.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1949
Terjedelem: 1 ifm
HU BFL IX.212 A Budapesti Asztalosok Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1950
   Megjegyzés: 1886-1949
Terjedelem: 21,92 ifm
          HU BFL IX.212.a Iktatott iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1950
Terjedelem: 6,48 ifm
          HU BFL IX.212.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 15,37 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IX.212.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 0,07 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IX.213 A Budapesti Ácsmesterek, Ácsiparosok és Hajóácsok (1921-ig Budapesti Építőmesterek, Kőműves-, Kőfaragó- és Ácsmesterek) Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1872-1949
Terjedelem: 7,92 ifm
          HU BFL IX.213.a Közgyűlési, elöljárósági és szakosztályülési jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1946
Terjedelem: 0,21 ifm
          HU BFL IX.213.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1948
Terjedelem: 6,4 ifm
          HU BFL IX.213.c Segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1872-1949
Terjedelem: 1,23 ifm
          HU BFL IX.213.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1945
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL IX.214 A Budapesti Bádogosok, Gáz-, Vízvezeték- és Központifűtés-szerelők Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 15,72 ifm
          HU BFL IX.214.a Elöljárósági és közgyűlési jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1944
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL IX.214.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1949
Terjedelem: 8,02 ifm
          HU BFL IX.214.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 6,86 ifm
          HU BFL IX.214.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1947
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL IX.215 A Budapesti Bőröndösök, Bőrdíszművesek, Könyvkötők, Szíjgyártók, Nyergesek, Kesztyűsök, Kötszerészek, Orthopédkészítők, Tímárok és Rokonszakmák Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 7,49 ifm
          HU BFL IX.215.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 2,88 ifm
          HU BFL IX.215.b Mester,- segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 4,61 ifm
HU BFL IX.216 A Budapesti Cipészek Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1889-1949
Terjedelem: 13,58 ifm
          HU BFL IX.216.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1901-1949
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL IX.216.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1949
Terjedelem: 1,38 ifm
          HU BFL IX.216.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1949
Terjedelem: 11,62 ifm
          HU BFL IX.216.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1949
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL IX.217 A Budapesti Cukrászok és Mézeskalácsosok Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1949
Terjedelem: 8,44 ifm
          HU BFL IX.217.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1949
Terjedelem: 0,33 ifm
          HU BFL IX.217.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1949
Terjedelem: 4,5 ifm
          HU BFL IX.217.c Mester- és segédnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1949
Terjedelem: 2,37 ifm
          HU BFL IX.217.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1949
Terjedelem: 1 ifm
          HU BFL IX.217.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL IX.218 A Budapesti Drogisták Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 4,39 ifm
          HU BFL IX.218.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1949
Terjedelem: 3,12 ifm
          HU BFL IX.218.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 1,27 ifm
HU BFL IX.219 A Budapesti Építőmesterek Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 22,55 ifm
          HU BFL IX.219.a Elöljárósági és szakosztályi ülések jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1909
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL IX.219.b Ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949 [1941-]
Terjedelem: 4,7 ifm
          HU BFL IX.219.c Segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 17,81 ifm
HU BFL IX.220 A Budapesti Épületburkolók Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1931-1949
Terjedelem: 2,77 ifm
          HU BFL IX.220.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1949
Terjedelem: 0,41 ifm
          HU BFL IX.220.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1949
Terjedelem: 0,53 ifm
          HU BFL IX.220.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1949
Terjedelem: 1,35 ifm
          HU BFL IX.220.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1949
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL IX.221 A Budapesti Fehérneműtisztítók Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 2,99 ifm
          HU BFL IX.221.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 2,62 ifm
          HU BFL IX.221.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 0,37 ifm
HU BFL IX.222 A Budapesti Bronzművesek, Csillárkészítők, Galvanizálók, Galvanoplasztikusok, Fémnyomók, Öntők, Harangöntők, Fémesztergályosok, Rézművesek és Ónozók Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 4,07 ifm
          HU BFL IX.222.a Elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1948
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL IX.222.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1948
Terjedelem: 1,19 ifm
          HU BFL IX.222.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 2,2 ifm
          HU BFL IX.222.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1946
Terjedelem: 0,5 ifm
HU BFL IX.223 A Budapesti Fényképészek és Fényképnagyítók Ipartestülete (Fond)
Létrehozás ideje: 1921-1949
Terjedelem: 1,06 ifm
          HU BFL IX.223.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1949
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL IX.223.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1949
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL IX.224 A Budapesti Férfiszabók és Fiúruha-készítők (1885-1904. Budapesti Férfi- és Nőiruha-készítők, 1904-1932. Budapesti Férfiszabók) Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 40,79 ifm
          HU BFL IX.224.a Közgyűlési, elöljárósági és békéltető bizottsági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1948
Terjedelem: 0,66 ifm
          HU BFL IX.224.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1888-1948
Terjedelem: 14,04 ifm
          HU BFL IX.224.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 21,48 ifm
          HU BFL IX.224.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1948
Terjedelem: 4,1 ifm
          HU BFL IX.224.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1890-1944
Terjedelem: 0,51 ifm
HU BFL IX.225 A Budapesti Fodrászok Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1884-1949
Terjedelem: 19,23 ifm
          HU BFL IX.225.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 5,2 ifm
          HU BFL IX.225.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1949
Terjedelem: 10,68 ifm
          HU BFL IX.225.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1888-1949
Terjedelem: 3,35 ifm
HU BFL IX.226 A Budapesti Fogtechnikusok Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 4,67 ifm
          HU BFL IX.226.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1948
Terjedelem: 0,56 ifm
          HU BFL IX.226.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 0,58 ifm
          HU BFL IX.226.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1949
Terjedelem: 3,11 ifm
          HU BFL IX.226.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1949
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL IX.226.e Fényképgyűjtemény (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IX.227 A Budapesti Gépihurkolók, Takácsok és Gépiszövők Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 7,4 ifm
          HU BFL IX.227.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1939
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.227.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 6,46 ifm
          HU BFL IX.227.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 0,55 ifm
          HU BFL IX.227.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1946
Terjedelem: 0,27 ifm
HU BFL IX.228 A Budapesti Gyógyáru Nagykereskedők Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1938-1949
Terjedelem: 3,12 ifm
          HU BFL IX.228.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.228.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 1,83 ifm
          HU BFL IX.228.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 0,53 ifm
          HU BFL IX.228.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL IX.228.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1949
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL IX.229 A Budapesti Járműgyártók (1886-1899. Budapesti Kovács és Bognár, 1899-1933. Budapesti Kovács és Kocsigyártó Ipartestület) Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 15,61 ifm
          HU BFL IX.229.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1919
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.229.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 4,54 ifm
          HU BFL IX.229.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 10,01 ifm
          HU BFL IX.229.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1944
Terjedelem: 0,58 ifm
          HU BFL IX.229.e Bevont munkakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1948
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL IX.230 A Budapesti Kalapos Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1949
Terjedelem: 7,43 ifm
          HU BFL IX.230.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1949
Terjedelem: 6,56 ifm
          HU BFL IX.230.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1949
Terjedelem: 0,82 ifm
          HU BFL IX.230.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1943
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL IX.231 A Budapesti Kádárok, Esztergályosok, Kosárfonók, Kaptafakészítők, Kefekötők és Ecsetkészítők Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1949
Terjedelem: 1,5 ifm
          HU BFL IX.231.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 0,8 ifm
          HU BFL IX.231.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1949
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL IX.231.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1948
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL IX.232 A Budapesti Kárpitosok, Kárpitkészítők, Gombkötők, Paszományosok és Paplanosok Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 14,01 ifm
          HU BFL IX.232.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1942
Terjedelem: 1,15 ifm
          HU BFL IX.232.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 9,55 ifm
          HU BFL IX.232.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 2,65 ifm
          HU BFL IX.232.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL IX.232.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL IX.233 A Budapesti Kávésok Ipartesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1949
Terjedelem: 18,54 ifm
          HU BFL IX.233.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1949
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL IX.233.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1949
Terjedelem: 7,58 ifm
          HU BFL IX.233.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1949
Terjedelem: 9,3 ifm
          HU BFL IX.233.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1948
Terjedelem: 1,34 ifm
HU BFL IX.234 A Budapesti Kelme-, Fonalfestők és Vegytisztítók Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 7,42 ifm
          HU BFL IX.234.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1949
Terjedelem: 4,76 ifm
          HU BFL IX.234.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1949
Terjedelem: 2,54 ifm
          HU BFL IX.234.c Bevont munkakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1939
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IX.235 A Budapesti Kéményseprők Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 9,16 ifm
          HU BFL IX.235.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1949
Terjedelem: 2,8 ifm
          HU BFL IX.235.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 0,63 ifm
          HU BFL IX.235.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1949
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL IX.235.d Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 0,17 ifm
HU BFL IX.236 A Budapesti Kozmetikusok Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 5,79 ifm
          HU BFL IX.236.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1939
Terjedelem: 0,07 ifm
          HU BFL IX.236.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1949
Terjedelem: 3,25 ifm
          HU BFL IX.236.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 1,78 ifm
          HU BFL IX.236.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1949
Terjedelem: 0,5 ifm
          HU BFL IX.236.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1944
Terjedelem: 0,19 ifm
HU BFL IX.237 A Budapesti Kőműves-, Kőfaragómesterek és Iparosok Ipartesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1949
Terjedelem: 19,6 ifm
          HU BFL IX.237.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1949
Terjedelem: 4,92 ifm
          HU BFL IX.237.b Segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1949
Terjedelem: 14,68 ifm
HU BFL IX.238 A Budapesti Könyvkötők Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1949
Terjedelem: 1,06 ifm
          HU BFL IX.238.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1949
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL IX.238.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1949
Terjedelem: 0,17 ifm
          HU BFL IX.238.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1949
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL IX.238.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1949
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL IX.239 A Budapesti Kövezők (1924-1927. Kövezőmesterek, 1927-1933. Kövezőiparosok) Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 3,91 ifm
          HU BFL IX.239.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1946
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL IX.239.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 2,63 ifm
          HU BFL IX.239.c Segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 0,62 ifm
          HU BFL IX.239.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL IX.240 A Budapesti Lakatosok, Késesek, Köszörűsök, Mérlegkészítők, Puskaművesek, Reszelővágók, Vasesztergályosok és Vasöntők (1885-1931. Budapesti Egyesült Lakatos, Puskaműves, Késes, Reszelővágó, Lánckovács, Sarkantyús, Csatos, Szegkovács, Kardműves, Műszerész és Köszörűs Ipartestület) Ipartestülete irata (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 36,4 ifm
          HU BFL IX.240.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 1,56 ifm
          HU BFL IX.240.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1949
Terjedelem: 5,5 ifm
          HU BFL IX.240.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 27,98 ifm
          HU BFL IX.240.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1949
Terjedelem: 1,36 ifm
HU BFL IX.241 A Budapesti Mészárosok és Hentesek Ipartestülete (1886-1938.között a Budapesti Mészárosok Ipartestülete és a Budapesti Hentesipartestület) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 22,11 ifm
          HU BFL IX.241.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1949
Terjedelem: 4,06 ifm
          HU BFL IX.241.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 12,99 ifm
          HU BFL IX.241.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 4,1 ifm
          HU BFL IX.241.d Bevont munkakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1948
Terjedelem: 0,96 ifm
HU BFL IX.242 A Budapesti Mű-, Aranyhimzők és Azsúrozók Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1949
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL IX.242.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IX.242.b Segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1949
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL IX.242.c Letéti munkakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IX.243 A Budapesti Női Divatkalap-készítők Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 11,11 ifm
          HU BFL IX.243.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1948
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL IX.243.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1948
Terjedelem: 4,85 ifm
          HU BFL IX.243.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 5,9 ifm
HU BFL IX.244 A Budapesti Női Fodrászok Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 4,09 ifm
          HU BFL IX.244.a Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 3,84 ifm
          HU BFL IX.244.b Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1939
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL IX.245 A Budapesti Nőiszabó, Leányruha- és Fűzőkészítő Ipartestület (1903-1933. Budapesti Nőiruha-készítő Ipartestület) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1949
Terjedelem: 24,37 ifm
          HU BFL IX.245.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1948
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL IX.245.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1949
Terjedelem: 13,08 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IX.245.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1949
Terjedelem: 10,13 ifm
          HU BFL IX.245.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1949
Terjedelem: 0,68 ifm
HU BFL IX.246 A Budapesti Nyomdászok Ipartestülete (1924-1947. Budapesti Sokszorosítók Ipartestülete) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 21,77 ifm
          HU BFL IX.246.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1949
Terjedelem: 17,74 ifm
          HU BFL IX.246.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 3,68 ifm
          HU BFL IX.246.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1948
Terjedelem: 0,35 ifm
HU BFL IX.247 A Budapesti Órások Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 1,91 ifm
          HU BFL IX.247.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek, alapszabályok (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 0,52 ifm
          HU BFL IX.247.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1949
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL IX.247.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 0,87 ifm
          HU BFL IX.247.d Számadások iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL IX.248 A Budapesti Tetőfedők-, Fazekasok- és Cserépkályhakészítők-, Kútcsinálók, Artézi és Műkútfúrók Ipartestülete (1886-1923. Budapesti Kéményseprő-, Pala- és Cserépfedő-, Kútcsináló és Kályhás Ipartestület; 1923-1935. Budapesti Tetőfedő-, Kályhás és Kútcsináló Mesterek Ipartestülete) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 9,88 ifm
          HU BFL IX.248.a Elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1949
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL IX.248.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 5,72 ifm
          HU BFL IX.248.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 3,77 ifm
          HU BFL IX.248.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.248.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1945
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL IX.249 A Budapesti Szobafestő, Mázoló, Fényező, Cég- és Címfestő, Aranyozó Ipartestület (1886-1933. Budapest Székesfővárosi Szobafestő, Címfestő, Mázoló, Aranyozó és Fényező Ipartestület) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 17,02 ifm
          HU BFL IX.249.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.249.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1888-1949
Terjedelem: 11,52 ifm
          HU BFL IX.249.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1949
Terjedelem: 4,6 ifm
          HU BFL IX.249.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL IX.249.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IX.250 A Budapesti Sütők Ipartestülete (1885-1892. Budapest Fővárosi Sütők, Cukrászok és Mézeskalácsosok Ipartestülete) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 12 ifm
          HU BFL IX.250.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.250.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1949
Terjedelem: 4,54 ifm
          HU BFL IX.250.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 6,48 ifm
          HU BFL IX.250.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1949
Terjedelem: 0,86 ifm
HU BFL IX.251 A Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1950
Terjedelem: 35,65 ifm
          HU BFL IX.251.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1949
Terjedelem: 0,95 ifm
          HU BFL IX.251.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1950
Terjedelem: 9,96 ifm
          HU BFL IX.251.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1949
Terjedelem: 20,92 ifm
          HU BFL IX.251.d Kontárügyek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1944
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL IX.251.e Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1949
Terjedelem: 2,69 ifm
          HU BFL IX.251.f Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1948
Terjedelem: 0,93 ifm
HU BFL IX.252 A Budapesti Sokszorosító, Faszobrász, Fametsző, Gipsz- és Terrakotta Szobrász Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1921-1932
Terjedelem: 1,21 ifm
          HU BFL IX.252.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek, alapszabályok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1931
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.252.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1932
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL IX.252.c Segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1931
Terjedelem: 0,17 ifm
          HU BFL IX.252.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1932
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL IX.252.e Munkakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1931
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IX.253 A Budapesti Szűcsök Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1949
Terjedelem: 13,04 ifm
          HU BFL IX.253.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1949
Terjedelem: 9,28 ifm
          HU BFL IX.253.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1949
Terjedelem: 3,76 ifm
HU BFL IX.254 A Budapesti Üvegesek, Üvegcsiszolók, Üvegedzők és Üvegvésők, Üveghajlítók, Üvegfoncsorozók és Üvegforrasztók, Üveg-, Porcellán- és Fayancefestők, Mozaikművesek és Tükörkészítők Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 5,39 ifm
          HU BFL IX.254.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IX.254.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 2,77 ifm
          HU BFL IX.254.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL IX.254.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1948
Terjedelem: 1,04 ifm
HU BFL IX.255 A Budapesti I-III. kerületi Vegyes Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1901-1918
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL IX.256 A Budapesti Vegyes Ipartestület (1885-1925. Budapesti IV-X.kerületi Vegyes Ipartestület) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1889-1949
Terjedelem: 40,37 ifm
          HU BFL IX.256.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1948
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL IX.256.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1949
Terjedelem: 23,84 ifm
          HU BFL IX.256.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1949
Terjedelem: 14,66 ifm
          HU BFL IX.256.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1949
Terjedelem: 1,57 ifm
          HU BFL IX.256.e Munkakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IX.257 A Budapesti Villamfelszerelők, Műszerészek és Látszerészek Ipartestülete (1911-1933. Budapesti Villamfelszerelők és Műszerészek Ipartestülete) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1949
Terjedelem: 37,75 ifm
          HU BFL IX.257.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1949
Terjedelem: 0,85 ifm
          HU BFL IX.257.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1949
Terjedelem: 5,66 ifm
          HU BFL IX.257.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1949
Terjedelem: 29,2 ifm
          HU BFL IX.257.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 1,92 ifm
          HU BFL IX.257.e 1940-ben leadott munkakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 20. sz.-20. sz.
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IX.258 A budapesti ipartestületek letéti munkakönyveinek gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1884-1949
Terjedelem: 25,2 ifm
HU BFL IX.259 A Budapesti Szállodások és Vendéglősök Adóközösségének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1946
Terjedelem: 0,82 ifm
HU BFL IX.260 A Budapesti Királyi Közjegyzői Kamara iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1949
Terjedelem: 18,88 ifm
HU BFL IX.261 A Budapest II.kerületi 22/18.sz. háztömbmegbízott (1939-1945. márciusig házcsoport-háztömb légoltalmi őrségparancsnok) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL IX.262 A Budapesti Férfiszabók és Fiúruha-készítők Nyugdíjintézete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1933
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL IX.263 A Budapesti Cipész Ipartestület Rokkant- és Nyugdíjegyesülete jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1921
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL IX.264 A Budafok-Albertfalvai Általános Ipartestület (1890-1938. Budafoki Általános Ipartestület, 1886-1938. Albertfalvai Általános Ipartestület) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1889-1950
Terjedelem: 5,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IX.264.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.264.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1947
Terjedelem: 0,94 ifm
          HU BFL IX.264.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1950
Terjedelem: 4,31 ifm
          HU BFL IX.264.d Számadási iratok, munkakönyv-jegyzék (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1931
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL IX.265 Cinkota és Vidéke Általános Ipartestülete (1925-1940. Cinkota és Környékének Általános Ipartestülete) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1949
Terjedelem: 4,53 ifm
          HU BFL IX.265.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.265.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1949
Terjedelem: 1,23 ifm
          HU BFL IX.265.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1949
Terjedelem: 1,96 ifm
          HU BFL IX.265.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 1,22 ifm
HU BFL IX.266 A Csepeli Általános Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1949
Terjedelem: 2,68 ifm
          HU BFL IX.266.a Közgyűlési, elöljárósági és tanácsülési jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IX.266.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1948
Terjedelem: 0,34 ifm
          HU BFL IX.266.c Mester-, segéd és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1949
Terjedelem: 1,8 ifm
          HU BFL IX.266.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1949
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL IX.267 A Kispesti Általános Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1950
Terjedelem: 8,69 ifm
          HU BFL IX.267.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.267.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1949
Terjedelem: 1,2 ifm
          HU BFL IX.267.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1950
Terjedelem: 7,22 ifm
          HU BFL IX.267.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1949
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL IX.268 A Nagytétényi Általános Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1949
   Megjegyzés: 1926-1950
Terjedelem: 3,12 ifm
          HU BFL IX.268.a Elöljárósági iratok (Állag)
Létrehozás ideje: [1933]
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.268.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 2,06 ifm
          HU BFL IX.268.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1949
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL IX.268.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1949
Terjedelem: 0,34 ifm
          HU BFL IX.268.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1949
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL IX.269 A Pestszenterzsébeti Általános Ipartestület (1898-1924. Erzsébet-Kossuth-falvi Általános Ipartestület; 1924-1937. Pesterzsébeti Általános Ipartestület) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1949
Terjedelem: 9,82 ifm
          HU BFL IX.269.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1948
Terjedelem: 0,41 ifm
          HU BFL IX.269.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1949
Terjedelem: 6,14 ifm
          HU BFL IX.269.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1949
Terjedelem: 2,8 ifm
          HU BFL IX.269.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1949
Terjedelem: 0,44 ifm
          HU BFL IX.269.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1948
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL IX.270 A Pestszentimrei Általános Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1938-1949
Terjedelem: 0,82 ifm
HU BFL IX.271 A Pestszentlőrinci Általános Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1949
Terjedelem: 3,04 ifm
          HU BFL IX.271.a Közgyűlési és elöljárósági iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1949
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL IX.271.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1949
Terjedelem: 0,82 ifm
          HU BFL IX.271.c Segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1949
Terjedelem: 1,19 ifm
          HU BFL IX.271.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1910
Terjedelem: 0,84 ifm
          HU BFL IX.271.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: [1941]
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL IX.272 A Pestújhelyi Általános Ipartestület (1930-ig Pestujhelyi Ipartestület) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1950
Terjedelem: 2,96 ifm
          HU BFL IX.272.a Elöljárósági és közgyűlési iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1948
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL IX.272.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1947
Terjedelem: 1,53 ifm
          HU BFL IX.272.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1950
Terjedelem: 1,04 ifm
          HU BFL IX.272.d Számviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1947
Terjedelem: 0,35 ifm
HU BFL IX.273 A Rákoscsabai és Péceli Általános Ipartestület (1920-1937. Rákoscsabai Általános Ipartestület; 1933-1937. Péceli Általános Ipartestület) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1949
   Megjegyzés: 1920-1949
Terjedelem: 2,42 ifm
          HU BFL IX.273.a Közgyűlési iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1949
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL IX.273.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1949
Terjedelem: 1,68 ifm
          HU BFL IX.273.c Segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1949
Terjedelem: 0,17 ifm
          HU BFL IX.273.d Számviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1949
Terjedelem: 0,52 ifm
HU BFL IX.274 Rákoskeresztúr és Környéke Általános Ipartestülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1949
Terjedelem: 1,46 ifm
HU BFL IX.275 A Rákosligeti Általános Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1937
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IX.276 A Rákospalotai Ipartestület (1893-1904. Vegyes Ipartestület Rákos-Palota) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1896-1950
Terjedelem: 3,93 ifm
          HU BFL IX.276.a Közgyűlési jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1896-1947
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL IX.276.b Elnöki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IX.276.c Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1949
Terjedelem: 1,46 ifm
          HU BFL IX.276.d Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1950
Terjedelem: 1,5 ifm
          HU BFL IX.276.e Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1943
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL IX.277 A Rákosszentmihályi Általános Ipartestület (1910-1925. Rákosszentmihály és Czinkota községek Általános Ipartestülete) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1949
Terjedelem: 4,98 ifm
          HU BFL IX.277.a Közgyűlési és elöljárósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1944
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL IX.277.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1949
Terjedelem: 3,07 ifm
          HU BFL IX.277.c Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1946
Terjedelem: 0,94 ifm
          HU BFL IX.277.d Számviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1947
Terjedelem: 0,82 ifm
HU BFL IX.278 A Sashalmi Általános Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1949
Terjedelem: 3,76 ifm
          HU BFL IX.278.a Közgyűlési iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1923
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL IX.278.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 3,3 ifm
          HU BFL IX.278.c Tanonciratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL IX.278.d Számviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1923
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL IX.279 A Soroksári Általános Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 1,26 ifm
HU BFL IX.280 Az Újpesti Általános Ipartestület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1950
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL IX.280.a Iktatókönyvek az ügyviteli iratokhoz (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1948
          HU BFL IX.280.b Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1950
          HU BFL IX.280.c A Békéltető Bizottság iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1929
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL IX.281 A peremkerületi ipartestületeknél leadott munkakönyvek ideiglenes fondja (Fond)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 17,04 ifm
HU BFL IX.282 Budapesti Ügyvédi Kamara iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1944
   Megjegyzés: 1939-1944 1939-1944(zárolt) 1939-
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL IX.283 SZTK-ügyiratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1958
   Megjegyzés: 1946-1958 1946-1958
Terjedelem: 5,64 ifm
HU BFL IX.801 Magyar Kir. Dohányjövedék Betegségi Biztosító Intézete iratai. (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1936
Terjedelem: 0,06 ifm
Tartalom: A biztosítóintézet éves jelentései; közgyűlési tagok választásával kapcsolatos iratok; kimutatások; zárszámadások; feljegyzések.
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A szervet az 1927:XXI. tc. 93. §-a hozta létre, a dohányiparban és -kereskedelemben foglalkoztatottak és családtagjaik egészségbiztosítása céljából. Létrehozás jogszabály: 1927:XXI. tc. 93. §.